Algemene voorwaarden

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  W I S S E L S G R O E P

Download de Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen
1. Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn Wissels Groep en de daar onder vallende werkmaatschappijen:
a. Bierhof b.v.;
b. De Klinker Infra en Milieutechniek;
c. De Klinker Milieu Advies;
d. WAZ b.v.;
e. Wissels De Zandkamp,
hierna te noemen Wissels Groep.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wissels Groep en een Wederpartij waarop Wissels Groep
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wissels Groep, voor de uitvoering waarvan door Wissels Groep derden
dienen te worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Wissels Groep en zijn directie.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wissels Groep en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de
geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien Wissels Groep niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Wissels Groep in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Wissels Groep zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Wissels Groep kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wissels Groep
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wissels Groep anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wissels Groep niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Wissels Groep en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Wissels Groep derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wissels Groep dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Wissels Groep gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat
de Wederpartij deze juist en volledig aan Wissels Groep ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Wissels Groep. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden
gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Wissels
Groep gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Wissels Groep heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Wissels Groep is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wissels Groep de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wissels Groep zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid
van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Wissels Groep gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Wissels Groep bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Wissels Groep op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op
te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wissels Groep een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij ten opzichte van Wissels Groep gehouden is, dan is de
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wissels Groep daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Wissels Groep met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Wissels Groep niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs
zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door
een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Wissels Groep dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit
te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wissels Groep rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is
dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
13. Wissels Groep zal aan derden geen gegevens of inlichtingen verstrekken die door haar zijn verkregen door of tijdens haar werkzaamheden voor de
Wederpartij en van vertrouwelijke aard zijn, tenzij zij daartoe krachtens de wet, rechterlijk bevel of de gesloten overeenkomst verplicht of gerechtigd is. Aan
derden kunnen wel voor statistische of wetenschappelijke doeleinden alle daarvoor benodigde gegevens worden verstrekt, mits zodanig dat het niet mogelijk
is aan de hand van die gegevens de identiteit van de Wederpartij te achterhalen.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Wissels Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Wissels Groep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Wissels Groep kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Wissels Groep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Wissels Groep bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Wissels Groep kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wissels Groep op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wissels Groep de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Wissels Groep tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Wissels Groep gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wissels
Groep gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wederpartij, zal Wissels Groep in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog
te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Wissels Groep extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen
de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Wissels Groep anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het Wissels Groep vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wissels
Groep op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij
in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht
1. Wissels Groep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wissels Groep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wissels Groep niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wissels Groep of van derden daaronder begrepen. Wissels Groep heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wissels Groep zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. Wissels Groep kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Wissels Groep ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wissels Groep gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wissels Groep aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Wissels Groep aangegeven. Wissels Groep is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Wissels Groep heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Wissels Groep kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. Wissels Groep kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wissels Groep verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen
231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Wissels Groep echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij
worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Wissels Groep in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Wissels Groep totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit
de met Wissels Groep gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Wissels Groep geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze
te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wissels Groep veilig te
stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Wederpartij verplicht om Wissels Groep daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Wissels Groep ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Wissels Groep gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Wissels Groep bij voorbaat
toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Wissels Groep zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Wissels Groep en door Wissels Groep aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Wissels Groep zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Materiaal, diensten en verjaringstermijn
1. Het door Wissels Groep te leveren materiaal en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wissels Groep en de door Wissels
Groep bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 9 Verhuur van materieel
1. Bij verhuur van materieel gelden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tenzij deze afwijken van wat hierna ten aanzien van de verhuur van
materiaal is bepaald. In dat geval hebben de bepalingen in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
2. Tenzij anders overeengekomen wordt het materieel verhuurd inclusief bediening. Zodra materieel wordt verhuurd zonder bediening, zijn onderstaande leden
van dit artikel van toepassing.
3. Het door Wissels Groep te verhuren materieel is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik. Wederpartij dient het materieel overeenkomstig zijn bestemming
te gebruiken, dit niet bloot te stellen aan verlies, tenietgaan of beschadiging en dit aan het einde van de huurtermijn in goede staat en compleet te
retourneren.
4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wissels Groep is het Wederpartij niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of
door derden te laten verrichten.
5. Wederpartij dient het materieel voor eigen rekening tegen de gevolgen van wegraken, tenietgaan of beschadiging te verzekeren.
6. Indien als gevolg van vorstverlet, vast te stellen door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid of gelijkwaardige instantie, het materieel niet kan worden gebruikt, is
Wederpartij ten aanzien hiervan 50% van het overeengekomen huurtarief verschuldigd.
7. Voornoemd verschuldigd tarief vervalt indien afmelding van werkzaamheden tenminste 4 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt doorgegeven.

 

Artikel 10 Plaatsingsvoorwaarden
1. De locatie dient vooraf bij Wissels Groep bekend te zijn. De Wederpartij dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen.
2. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel het door de Wederpartij niet voldoen aan haar verplichtingen worden,
indien deze leiden tot meerkosten, worden verrekend op basis van nacalculatie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien Wissels Groep aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Wissels Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wissels Groep is uitgegaan van door of namens de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Wissels Groep aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wissels Groep beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Wissels Groep is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Wissels Groep is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wissels Groep aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wissels Groep toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
7. Wissels Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wissels Groep of
zijn leidinggevende ondergeschikten.
9. Wissels Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voor Wederpartij of derden mocht voortvloeien uit mogelijke te late
beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik of uit mogelijke gebreken aan het materieel. Wederpartij vrijwaart Wissels Groep voor mogelijke
aanspraken van derden.
10. Iedere aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Wissels Groep haar werkzaamheden heeft voltooid.

 

Artikel 12 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van
de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 13 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Wissels Groep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wissels Groep toerekenbaar is.
2. Indien Wissels Groep uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wissels Groep zowel buiten als in rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Wissels Groep, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Wissels Groep en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. Wissels Groep behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Wissels Groep heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wissels Groep partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Wissels Groep is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Wissels Groep het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn openbaar te vinden op de websites van Wissels Groep, www.wissels.eu en www.deklinker.com, en opvraagbaar bij Wissels Groep.
Van toepassing is steeds de laatst verschenen versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Wissels
Groep.
2. Wissels Groep is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Wissels Groep aan te kondigen tijdstip.
Wissels Groep zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden de
wijzigingen tegenover Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Rechtbank Zutphen zijn gedeponeerd.

Wissels Groep Zutphen
Verlengde Ooyerhoekseweg 13
7207 BJ Zutphen
0575-526748